Thẻ Meta Revisit After là gì, công dụng, cách dùng ra sao?

Thẻ Meta Revisit After là gì, công dụng, cách dùng ra sao?

Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bọ tìm kiếm thời gian quay trở lại trang web của bạn. Tuy nhiên thẻ meta này ít được sử dụng vì thời gian revisit đã được khai báo trong sitemap bằng thuộc tính Frequency.

Cách sử dụng Meta Revisit After

Hãy đặt thẻ này bên trong cặp thẻ <head>… <meta name=’revisit-after’ content=’1 days’ /> …</head>